REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MESH WIZARD

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem: http://www.meshwizard.eu prowadzony przez Piotra Stalmacha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wizard Piotr Stalmach z siedzibą w 03-111 Warszawie, przy ul. Podróżnicza 6a, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 5242667762, REGON: 146603308.

 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

adres poczty elektronicznej: shop@meshwizard.eu

 1. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,

  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

  3. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,

  4. Regulamin – niniejszy regulamin,

  5. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem  (www.meshwizard.eu)

  6. Produkt – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.

 2. Niniejszy regulamin Sklepu określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży są znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu Produkty, których Sprzedawca jest dystrybutorem.

 2. Sprzedający udostępnia Klientowi ogólną informację o produktach znajdujących się w  Serwisie, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.

 3. Wygląd, a zwłaszcza kolor produktów prezentowanych na stronie w Serwisie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy, a jej wyglądem na zdjęciu.

 4. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Można dokonać wyboru waluty płatności.

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.

 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:

 • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),

 • numer NIP (dotyczy Firmy),

 • adres elektroniczny (e-mail),

 • numer telefonu.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 20 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie Konta poczty elektronicznej.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.

Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie przedmiotowego Regulaminu.

Założenie Konta przez Klienta umożliwia zapamiętanie danych koniecznych do wysyłki oraz całościowej historii zamówień.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.

Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

 • dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

 • korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

 • korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.

Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.

Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:

 • numer zamówienia,

 • informacje o wybranym przez Klienta produkcie,

 • wartość brutto zamówienia,

 • link do pobrania pro-formy.

W oknie z potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient będzie miał również możliwość wyboru sposobu płatności.

Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy DotPay lub PayPal, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia autoryzacji płatności.

§ 4. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

 • On-line przelew z banku internetowego. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy DotPay, gdzie dokonuje wyboru banku. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line wyłącznie z następujących banków internetowych:

  • Inteligo (Płacę z Inteligo)

  • mBank (mTransfer)

  • MultiBank (MultiTransfer)

  • Nordea (Płać z Nordea)

  • Bank Zachodni WBK (Przelew24)

  • Bank BPH (Przelew z BPH)

  • PKO BP (Płacę z iPKO)

  • Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowy)

  • Bank Ochrony Środowiska (Płać z BOŚ)

  • Millennium Bank (Millennium)

  • Alior Bank (Płacę z Alior Bankiem)

  • Meritum Bank (MeritumBank Przelew)

  • Toyota Bank (Pay Way Toyota Bank)

  • Pekao (Pekao24 Przelew)

  • Raiffeisen Bank

  • Invest Bank

  • Lukas Bank

  • ING Bank Śląski

  • Deutsche Bank

 • On-line karta płatnicza. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na bezpieczną stronę firmy DotPay lub PayPal, gdzie należy dokonać wyboru karty płatniczej. Sprzedawca akceptuje wyłącznie następujące karty płatnicze:

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

 • Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.

Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

 • 37 1910 1048 2261 1635 8825 0001

 • Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

§ 5. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.

 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 4. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:

  1. poprzez przesyłkę kurierską InPost

  2. poprzez przesyłkę Paczkomaty

  3. za pośrednictwem Poczty Polskiej poprzez list priorytetowy lub Global Express.

 5. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.

§6. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad.

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta za  wadę fizyczną lub prawną towaru, będącego przedmiotem zamówienia.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy,

  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad.

 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

§7. REKLAMACJA TOWARU

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

  1. adres poczty elektronicznej:  shop@meshwizard.eu

 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji

 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się, aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w sposób ustalony przez Sprzedającego, a wynikający wprost ze zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie,  Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§8. REKLAMACJA DOTYCZĄCA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający zobowiązuje się  do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

  1. pocztą e-mail pod adresem: shop@meshwizard.eu

 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz opisać w sposób możliwie szczegółowy  rodzaj stwierdzonej usterki bądź błędu Serwera.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem szczególnych ustaleń,  określonych w Regulaminie.

 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 4. W przypadku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu, jakim zapłaty dokonał konsument.

 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy  Sprzedającemu.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w  przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,

  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

  3. według miejsca wykonania umowy.

 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,

  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisie sklepu.

 2. Regulamin obowiązuje od 20.04.2019r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wizard Piotr Stalmach przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności: http://www.meshwizard.eu

 2. Administratorem danych osobowych jest Wizard Piotr Stalmach z siedzibą z siedzibą w 03-111 Warszawie, przy ul. Podróżnicza 6a, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 5242667762, REGON: 146603308

 3. Wizard Piotr Stalmach przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922).

 4. Wizard Piotr Stalmach stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 5. Wizard Piotr Stalmach nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko dane niezbędne do realizacji zamówień. Wizard Piotr Stalmach przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

 6. Wprowadzając dane w formularzu zamówienia, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wizard Piotr Stalmach w celu realizacji zamówień.

 7. Dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z Wizard Piotr Stalmach w celu realizacji zamówienia. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

 8. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym http://www.meshwizard.eu nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy eCard, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.

 9. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Wizard Piotr Stalmach należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

 10. Serwis internetowy firmy Wizard Piotr Stalmach wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.